Radiševo

 

Kategorija: Posebni rezervat šumske vegetacije

Proglašen je 1975. godine kao interesantan, rijetki lokalitet nizinskih lužnjakovih šuma s običnim grabom i bukvom (subasocijacija: Carpino betuli – Ouercetum roboris fagetosum). Nalazi se u Vrbanjskoj šumi na području grada Županje. U posebnom rezervatu nalazi se devet primjeraka stabla bukve visine do 30 metara i prsnog promjera od 42,5 do 67,5 cm te više starih stabla hrasta lužnjaka visine preko 35 m i prsnog promjera od 67,5 do 97,5 cm. Osim toga, česte su prateće vrste kao grab, lipa, klen i poljski jasen. Sloj grmlja je slabije razvijen i tvore ga lijeska (Corylus avellana), svib ( Cornus sanguinea), likovac (Daphne mezereum), obična kurika.

X
X