Podaci vezani uz javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto administrativnog referenta u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 10/24 dana 26. siječnja 2024. godine.

Rok za podnošenje prijava ističe 5. veljače 2024. godine.

OPIS ODGOVORNOSTI, OVLASTI I POSLOVA

1. Administrativni referent:

• Obavlja poslove pisanja i prijepisa te poslove zapisničara.
• Sudjeluje u prijemu akata, upisivanju akata u propisane očevidnike, obavljanje uredskog poslovanja te drugim uredskim poslovima Javne ustanove.
• Sudjeluje u vođenju evidencije zaposlenih i podataka o prisutnosti zaposlenika Javne ustanove na radu.
• Sudjeluje u vođenju evidencije putnih naloga, izrađenih pečata i drugih potrebnih evidencija.
• Vodi poslove za potrebe ravnatelja u vezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka kao i potrebne administrativne poslove za potrebe Upravnog vijeća.

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta: 1,90.

Plaću za rad u Ustanovi čini umnožak koeficijenta i kalkulativne osnovice uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20 %.

Kalkulativna osnovica utvrđuje se sukladno s kalkulativnom osnovicom za isplatu plaće službenicima i namještenicima u tijelima osnivača.

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisana provjera znanja sastoji se od 2 poglavlja (A – B). Svako poglavlje A – B može biti bodovano s maksimalno 10 bodova.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

A. Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (opći dio) – pismena provjera znanja, temelje se na sljedećim propisima:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/07, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
 2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
 3. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

B. Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja uredskog poslovanja i poslova administrativnog referenta

 1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN (NN 25/13, 85/15 i 69/22)
 4. Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije (https://zastita-prirode-vsz.hr/wp-content/uploads/Statut-JU-2023.pdf)

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog poglavlja pisanog testiranja.

Kroz intervju s kandidatima ocjenjuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja (broj bodova od 1 do 10).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj internetskoj stranici najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja o istome će biti obaviješteni.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisana provjera znanja traje 90 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata koje dostavlja ravnateljici.

Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

                                                                                          POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Upute kandidatima_administrativni referent

X
X