Radionica

Danas smo prisustvovali cjelodnevnoj radionici Programa praćenja stanja očuvanosti slatkovodnih riba – Balonovog balavca, prugastog balavca i sabljarke u Vukovaru.

Radionica je održana u sklopu OPKK projekta “Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova” temeljem ugovora o pružanju usluge “Usluga razvoja programa praćenja za vrste i
stanišne tipove od interesa za EU”. Nakon predstavljanja monitoring protokola za ciljne vrste, na terenu je predstavljen praktični dio i ispunjavanje terenskih obrazaca.

Ovim putem se zahvaljujemo voditeljima radionice na prenesenom znanju i iskustvu kojeg ćemo rado primjenjivati u budućnosti na području naših velikih rijeka Save i Dunava.

 

 

X
X