O nama

 

Ekološka mreža

Zaštićena područja

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije ili skraćenog naziva JU Priroda Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu JU VSŽ) službeno je započela s radom 1. ožujka 2008. godine, temeljem Odluke o osnivanju Županijske skupštine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br.18/23). Djelatnost i ustrojstvo JU VSŽ detaljnije su uređeni Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu iz 2023. godine.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne Novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) osnovna djelatnost Javne ustanove je:

  • zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže u cilju zaštite
    i očuvanja izvornosti prirode
  •  osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara
  •  nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju
  •  sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode (monitoring)

Javna ustanova upravlja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novinve br. 80/19)). Pod nadležnošću Ustanove osam je zaštićenih područja, od čega su tri posebna rezervata (Lože, Radiševo, Vukovarske dunavske ade), dva spomenika prirode (Hrastovi u Drenovcima, Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru), park šuma (Kanovci) i dva spomenika parkovne arhitekture (Nuštar-park oko dvorca i Ilok-park oko starog grada). Ustanova upravlja s deset područja ekološke mreže, od čega je devet POVS područja (područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove) i jedno POP područje (područje očuvanja značajno za ptice). Udio površine područja ekološke mreže u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznosi 22,15 %, dok je udio površine zaštićenih područja 0,107 %. Javna ustanova prvenstveno se financira iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, a povećavaju se i prihodi vezani uz sufinanciranje iz EU fondova.

Ustrojstvo

Ustanova je ustrojena kao jedinstvena pravna osoba bez podružnica u svom sastavu. Ustanovom upravlja Upravno vijeće od pet članova, uključujući predsjednika. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije. Ustanovu vodi i zastupa ravnatelj, a stručne poslove obavlja stručni voditelj.

Predsjednik upravnog vijeća:
Zlatko Balta

Članovi upravnog vijeća:
Josip Gilja
Marko Brkić
Goran Pavelić

Ravnateljica:
Silvija Šokčević, mag. ing. silv.

Viši stručni savjetnik za zaštitu prirode:
Mr. sc. Pavao Dragičević, dipl. ing

Stručni voditelj:
Mario Raguž, dipl. ing. agro.

Viši stručni suradnik za poslove zaštite prirode:
Tea Tunuković, mag. biol.

Stručni suradnik:
Krešimir Bošnjak, dipl. oec.

Viši stručni suradnik za pravne poslove:
Vesna Grizelj, dipl. iur.

Administrativni referent:
Toni Karimović

Stručni suradnik za promidžbu i edukaciju-vježbenik
Irena Pajić

Viši stručni suradnik za pravne poslove i poslove javne nabave-vježbenik
Veronika Šokčević

X
X