Na temelju članka 47. i članka 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 136. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 3. stavka 8. podstavka 2. i članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 18/23), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije – reizbor na 4 godine

Za stručnog voditelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Javna ustanova) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

– poznavanje engleskog jezika

– položen vozački ispit „B“ kategorije

Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi korišteni koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

  • Vlastoručno potpisana prijava
  • Životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrdu poslodavca i slično)
  • uvjerenje od suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije (https://zastita-prirode-vsz.hr/) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj internetskoj stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20strada

Prijave na  javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 8 (osam dana) od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije, Upravno vijeće, 32100 Vinkovci, Trg Vinkovačkih jeseni 1, s naznakom: »Natječaj za stručnog voditelja.

Kandidati će o imenovanju biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:112-02/23-01/01

URBROJ:2196-88-23-2

Vinkovci, 13. studenoga 2023. godine

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Natječaj za imenovanje stručnog voditelja JU Priroda VSŽ

Upute kandidatima_stručni voditelj

X
X