Na temelju članka 135. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, i 127/19), članka 37. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 007-02/23-01/1, URBROJ: 2196-88-23-1 od 13. studenoga 2023. godine, članka 9. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2196-88-24-1 od 05. siječnja 2024. Godine i članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 030-04/24-01-1, URBROJ: 2196-88-24-1 od 05. siječnja 2024. godine, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA

na radna mjesta:

 1. viši stručni suradnik za pravne poslove i poslove javne nabave – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prava
 • da nema radnog iskustva u struci
 1. stručni suradnik za promidžbu i edukaciju – vježbenik– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni preddiplomski studij iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti
 • da nema radnog iskustva u struci

Kandidati su obvezni dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci: broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi korišteni koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 • Vlastoručno potpisana prijava
 • Životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje od suda (ne starije od šest mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije (https://zastita-prirode-vsz.hr/) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj internetskoj stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu najavni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20strada

Prijave na  javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 8 (osam dana) od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije, 32100 Vinkovci, Trg Vinkovačkih jeseni 1, s naznakom: „Natječaj za vježbenika i naziv radnog mjesta.“

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze obrazloženja Odluke o poništenju.

KLASA:112-02/24-01/01

URBROJ:2196-88-24-1

Vinkovci, 24. siječnja 2024. godine

                                                                                    RAVNATELJICA

                                                                                    Silvija Šokčević, mag.ing.silv.

Javni natječaj za prijam vježbenika

 

X
X