Ekološka mreža

O nama
Kontakt

Ekološka mreža Natura 2000 koherentna je europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti. Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži, a njenim proglašenjem u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene su direktive Europske unije, točnije Direktiva o pticama i Direktiva o staništima.

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,8 % kopnenog teritorija i 9,3 % mora pod nacionalnom jurisdikcijom, a sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove te 38 područja očuvanja značajnih za ptice.

Osnovni način upravljanja područjima ekološke mreže provođenje je mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove. One se provode u okviru planova upravljanja područjima ekološke mreže, sektorskih planova gospodarenja prirodnim dobrima, dokumenata prostornog uređenja, planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama te kod provedbe zahvata i/ili aktivnosti koji bi mogli utjecati na ciljeve njihova očuvanja. Očuvanje područja ekološke mreže osigurava se i kroz postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svih planova, programa i zahvata koji mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže.

Zakonodavni temelj za izradu ove mreže su Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Cilj je tih propisa održati ili poboljšati očuvanost vrsta i staništa popisanih u njihovim dodatcima. Svaka zemlja članica Europske unije pridonosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u njima. Ekološka mreža sastoji se od Područja očuvanja značajna za ptice (POP) i Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS).
Sva područja ekološke mreže proglašene su temeljem Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/2019

Područja očuvanja značajna za ptice (POP)

Spačvanski bazen

Područje ekološke mreže Spačvanski bazen (šifra: HR1000006, POP) predstavlja nizinsko područje u istočnoj Slavoniji i prekriveno aluvijalnim hrastovim šumama. Stanište je važno za gniježđenje šumskih ptica grabljivica, dupljašica i dr., kao što su štekavac (Haliaeetus albicilla), crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius), crna žuna (Dryocopus martius), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis), siva žuna (Picus canus) i crna roda (Ciconia nigra). Travnjačke površine na ovom području su vrlo oskudne, što značajno ograničava broj parova ptica grabljivica koji se mogu prehraniti na njima. POP Spačvanski bazen važno je za očuvanje osam ciljnih vrsta ptica.

Skupina Kod ciljne vrste Latinski naziv vrste Hrvatski naziv vrste
Ptice A089 Aquila pomarina orao kliktaš
A030 Ciconia nigra crna roda
A238 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić
A236 Dryocopus martius crna žuna
A321 Ficedula albicollis bjelovrata muharica
A075 Haliaeetus albicilla štekavac
A072 Pernis apivorus škanjac osaš
A234 Picus canus siva žuna

Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS)

Spačvanski bazen

Područje ekološke mreže Spačvanski bazen (šifra: HR2001414, POVS) šumsko je područje s reprezentativnim plavljenim šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur), crne johe (Alnus glutinosa) i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia), smješteno u istočnom dijelu Hrvatske, na granici sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Šume obuhvaćaju područja različite starosti kojima se redovito gospodari, osim s dva posebna šumska rezervata. Područje ima nekoliko rijeka (Virovi, Spačva, Studva, itd.) s vodenom i močvarnom vegetacijom. Područje ekološke mreže značajno je zbog očuvanja sedam ciljnih vrsta (dvije vrste beskralježnjaka, dvije vrste vodozemaca, jedna vrste gmaza te dvije vrste sisavaca) i dva ciljna stanišna tipa.

Ciljni stanišni tip Kod stanišnog tipa Naziv stanišnog tipa
3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion
91E0*

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 

Ciljne vrste/skupina Kod vrste Latinski naziv vrste Hrvatski naziv vrste
Vodozemci 1188 Bombina bombina crveni mukač
1993 Triturus dobrogicus veliki panonski
vodenjak
Beskralješnjaci 1083 Lucanus cervus obični jelenak
1088 Cerambyx cerdo hrastova strizibuba
Gmazovi 1220 Emys orbicularis barska kornjača
Sisavci 1308

Barbastella

barbastellus

širokouhi mračnjak
1355 Lutra lutra vidra

Napomena: *prioritetni stanišni tip

Spačva JZ

Područje ekološke mreže Spačva JZ (šifra:  HR2001415, POVS) nalazi se na najnižem dijelu Posavlja, tako da je protok površinskih i podzemnih voda vrlo intenzivan, a omogućava razvoj bogate i bujne vegetacije. Smješteno je na 82 m nadmorske visine. Područje ekološke mreže značajno je zbog očuvanja sedam ciljnih vrsta (dvije vrste beskralježnjaka, dvije vrste vodozemaca, jedne vrste gmaza te dvije vrste sisavaca) i četiri ciljna stanišna tipa.

Ciljni stanišni tip


Kod stanišnog tipa Naziv stanišnog tipa
3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion
91E0*

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 

9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli
91F0 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia
Ciljne vrste/skupina Kod vrste Latinski naziv vrste Hrvatski naziv vrste
Vodozemci 1188 Bombina bombina crveni mukač
1993 Triturus dobrogicus veliki panonski
vodenjak
Beskralješnjaci 1083 Lucanus cervus obični jelenak
1088 Cerambyx cerdo hrastova strizibuba
Gmazovi 1220 Emys orbicularis barska kornjača
Sisavci 1308

Barbastella

barbastellus

širokouhi mračnjak
1355 Lutra lutra vidra

Napomena: *prioritetni stanišni tip

Dunav – Vukovar

Područjem ekološke mreže Dunav – Vukovar (šifra: HR2000372, POVS) obuhvaćen je tok Dunava i nizinsko obalno područje nizvodno od Osijeka i Vukovara do granice s Republikom Srbijom. Za veliki dio toka rijeka na ovom području karakteristične su muljevite obale te poplavna šumska vegetacija vrba i topola koju presijecaju rukavci, mrtvaje i manji vodotoci. Stajaća voda obrasla vodenom vegetacijom predstavlja povoljno stanište za dvoprugastog kozaka (Graphoderus bilineatus) kojem ovo područje
ekološke mreže predstavlja važno područje očuvanja u RH. Područje je bitno i za očuvanje leptira kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar), rogatog regoča (Ophiogomphus cecilia), grimizne plosnatice (Cucujus cinnaberinus), vidre (Lutra lutra) te nekoliko ribljih vrsta: bolen (Aspius aspius), prugasti balavac (Gymnocephalus baloni), Balonijev balavac (Gymnocephalus schraetser), sabljarka (Pelecus cultratus), ukrajinska paklara (Eudontomyzon mariae), veliki vretenac (Zingel zingel). Izvan
poplavnih područja prisutni su subpanonski i panonski stepski travnjaci na preostalim iznimno malim površinama. Područje ekološke mreže značajno je zbog očuvanja 11 ciljnih vrsta životinja (četiri vrste beskralježnjaka, šest vrsta riba te jedne vrste sisavca) i četiri stanišna tipa.

 

Ciljne vrste/Grupa

Kod ciljne vrste Latinski naziv vrste Hrvatski naziv vrste
Beskralješnjaci 1037 Ophiogomphus cecilia rogati regoč
1082 Graphoderus bilineatus dvoprugasti kozak
1060 Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac
1086 Cucujus cinnaberinus grimizna plosnatica
Ribe 1130 Aspius aspius bolen
1157 Gymnocephalus schraetzer prugasti balavac
2555 Gymnocephalus baloni Balonijev balavac
1159 Zingel zingel veliki vretenac
2484 Eudontomyzon mariae ukrajinska paklara
2522 Pelecus cultratus sabljarka
Sisavci 1355 Lutra lutra vidra
Ciljni stanišni tipovi Kod stanišnog tipa Naziv stanišnog tipa
3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
6250* Panonski stepski travnjaci na praporu
6240* Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)
91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Napomena: * prioritetni stanišni tip

Sava nizvodno od Hrušćice

Na području ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (šifra: HR2001311, POVS), ukupne površine 13156 ha, utvrđena su tri ciljna stanišna tipa, uključujući i prioritetni stanišni tip Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) te 11 ciljnih vrsta – devet vrsta riba, jedna vrsta školjkaša i jedna vrsta vretenca.

Ciljni stanišni tip


Kod stanišnog tipa Naziv stanišnog tipa
3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion
3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p
91E0*

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

 

Ciljne vrste/skupina Latinski naziv vrste Hrvatski naziv vrste
Beskralješnjaci Unio crassus obična lisanka
Ophiogomphus cecilia rogati regoč
Ribe Aspius aspius bolen
Gymnocephalus schraetser Prugasti balavac
Zingel zingel veliki vretenac
Zingel streber mali vretenac
Eudontomyzon vladykovi dunavska paklara
Cobitis elongata veliki vijun
Cobitis elongatoides obični vijun
Romanogobio vladykovi bjeloperajna krkuša
Rutilus virgo plotica

Napomena: *prioritetni stanišni tip

Trpinja

Trpinja (šifra: HR2001045, POVS) obuhvaća 5,16 ha pašnjačke površine s fragmentarno razvijenom vegetacijom panonskih slanih stepa te predstavlja posljednju preostalu takvu površinu u kontinentalnoj Hrvatskoj. Područje predstavlja rijetko i jedinstveno stanište od posebnog botaničkog značaja. Za ovo područje određen je jedan ciljni stanišni tip – 1530* Panonske slane stepe i slane močvare.

 

Mala Dubrava Vučedol

Mala Dubrava Vučedol (šifra: HR2001088, POVS) područje je dio upravne jedinice Dubrava koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji jugoistočno od grada Vukovara. Važan je za očuvanje ciljnog staništa 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli i specifične vrste Salamunov pečat (Polygonatum latifolium). Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su pleistocenski močvarni les i holocenske aluvijalne naslage (šljunak, pijesak, silt i glina). Dio je Vukovarske lesne zaravni. Prisutnost procesa erozije. Dominantno tlo je eutrično smeđe tlo na lesu.

 

Stepska staništa kod Bapske

Stepska staništa kod Bapske (šifra: HR2001500, POVS)

Ovo područje sastoji se od tri cjeline koje se nalaze u blizini naselja Bapska, a prostiru se u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Njihova površina je 78,02 ha. Područje ekološke mreže Stepska staništa kod Bapske prekrivena su kompleksom obradivih površina, šuma i stepskim travnjakom. Glavne elemente područja čine staništa subpanonskih stepskih travnjaka sveze Festucion valesiacae i srodnih sintaksa kojeg grade busenaste trave te druge trajnice, dok se kserotermne zajednice razvijaju na kamenitoj podlozi ili na glinasto-pjeskovitom tlu. Područje je važno za očuvanje ciljnog stanišnog tipa, 6240* subpanonski stepski travnjaci – Festucion valesiacae. Za ispašu stoke najviše se koristi dio područja ekološke mreže koji se nalazi s istočne strane naselja Bapska (površine oko 30 ha). Druga dva dijela područja ekološke mreže, na zapadnoj strani, koriste se također za ispašu, ali u znatno manjoj mjeri.

Stepska staništa kod Opatovca

Stepska staništa kod Opatovca (šifra: HR2001501, POVS)

Područje ekološke mreže Stepska staništa kod Opatovca prostire se u smjeru sjever – jugozapad i predstavlja zapadne dijelove područja obuhvaćenih planom. Stepska staništa kod Opatovca predstavljaju područje ekološke mreže značajno za očuvanje stanišnoga tipa 6240* subpanonski stepski travnjaci – Festucion valesiacae, postojeće površine 0,70 ha te postojeće površine koje se nalaze u zoni od ukupno 14 ha. Područje se prostire na ukupnoj površini od 42,41 ha. Ovo područje obuhvaća akumulaciju s izgrađenom branom i crpnom stanicom.

Stepska staništa kod Šarengrada

Stepska staništa kod Šarengrada (šifra: HR2001502, POVS)

područje EM Stepska staništa kod Šarengrada sastoji se od dvije cjeline i prostire se najistočnije, također u smjeru sjeverozapad – jugoistok, na površini od 39,03 ha. Predstavlja jedan od posljednjih ostataka stepskih travnjaka te područje značajno za očuvanje ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košanice s vrstama Alopecurus pratensis i Sanguisorba officinalis. Područje je okruženo šumom u kojoj uglavnom prevladava hrast lužnjak i obični grab te obradivim površinama.

X
X